O nas

OBRAZ PLACÓWKI

             Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP – Placówka jest wyodrębnioną niepubliczną agendą Ośrodka Usług Pedagogicznych  i Socjalnych ZNP, której zadaniem jest przygotowanie, prowadzenie  i ewidencja kursów doskonalących dla nauczycieli. Placówka prowadzi kursy kwalifikacyjne. Posiadamy bogatą ofertę szkoleń dostosowanych do potrzeb środowiska oświatowego. Placówka organizuje wiele kursów i szkoleń z zakresu m.in. prawa oświatowego, wdrażania założeń reformy systemu oświaty, kształcenia w szkolnictwie specjalnym integracyjnym, nauczania zintegrowanego    w klasach I-III.

            Placówka jest wysoko oceniana przez nauczycieli korzystających   z naszych usług. Podkreślana jest dbałość o wysoki poziom szkoleń kierowanych do klientów, elastyczne dostosowanie oferty szkoleniowej do ich zainteresowań, duży udział zajęć warsztatowych, ćwiczeń dla nauczycieli.

 • Ośrodek  uwzględnia potrzeby środowiska nauczycielskiego. Nowatorskie rozwiązania służą rozwojowi osób korzystających  z oferty placówki oraz przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.
 • Oferta w pełni zaspakaja potrzeby klientów, jest różnorodna tematycznie, a także dostosowana organizacyjnie.
 • Klienci placówki bardzo sobie cenią jej działalność i przy kolejnych wyborach wracają do niej.
 • Pracownicy  placówki współpracują w realizacji procesów edukacyjnych. Utrzymują kontakty ze słuchaczami, wymieniają doświadczenia, opracowują  nowe oferty i materiały szkoleniowe, organizują narady szkoleniowe i spotkania integracyjne.
 • W placówce prowadzi się analizę potrzeb klientów. Wyciągane wnioski wykorzystywane są  do doskonalenia oferty   i dostosowanie jej do indywidualnych  potrzeb klientów.

 AKREDYTACJE   I   REFERENCJE

 –  Decyzją Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 21 kwietnia 2005 r. przyznano  Ośrodkowi Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP – Placówka   – AKREDYTACJĘ.  Została wpisana do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty pod numerem 58A/NPDN/2004.

 OUPiS – Filia w Sosnowcu rozpoczęła swoją działalność  od 1 września 2011 r.

– W dniu 27 czerwca 2013 r. OUPiS ZNP Placówka została wpisana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach do rejestru instytucji szkoleniowych pod numer ewidencyjny 2.24/00182/2013.

  – Jesteśmy członkami założycielami Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

W dniach 18.02.2015 r. – 10.04.2015 r.   odbyło się  badanie  pracy w OUPiS  ZNP Placówka – przeprowadzone  przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.         W naszej sosnowieckiej filii  odbywały się wywiady grupowe z wykładowcami i uczestnikami kursów   i szkoleń  oraz indywidualne wywiady z Dyrektorem  i pracownikami  ośrodka. Dokonano również obserwacji zajęć prowadzonych na kursie kwalifikacyjnym z zakresu wczesnego  wspomagania  edukacji i rozwoju uczniów autystycznych.

– Podpisaliśmy umowę  partnerską  o współpracy z  Wyższą Uczelnią     COLLEGIUM DA VINCI – przy współpracy tej uczelni będziemy organizować  studia podyplomowe.

 WYKŁADOWCY

             Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych edukatorów „praktyków”   z wieloletnią praktyką i doświadczeniem pedagogicznym jako wykładowców i ekspertów, znających dobrze omawianą tematykę, mogących zaprezentować najnowsze badania, trendy i przede wszystkim inspirować nauczycieli do dalszego rozwoju zawodowego   i osobistego.

Wykładowcy na bieżąco oceniają poziom wiedzy i umiejętności uczestników, analizują  ich problemy, pytania i oczekiwania  i dostosowują  swoje  zajęcia  tak, by było jak najbardziej praktyczne  i przekładało się  na zwiększenie skuteczności w działaniu.

NA SZKOLENIA ZAPRASZAMY

 – Dyrektorów szkół i ich zastępców;

– Nauczycieli i pracowników oświaty;

– Nauczycieli i innych pracowników zobowiązanych do szkolenia  w zakresie BHP, SIP, oraz  na szkolenia z całej naszej oferty;

– Osoby bezrobotne kierowane przez Urzędy Pracy.

MATERIAŁY

Uczestnicy kursów, szkoleń otrzymują w wersji elektronicznej lub papierowej materiały zawierające solidną wiedzę  – teorię, przykłady, ćwiczenia, techniki, którą można wykorzystać w pracy zawodowej.

CENY

Ceny poszczególnych ofert są konkurencyjne. Posiadając akredytację, nasze grupy mogą liczyć do 25 osób, co znacznie obniża ich koszt.

WYNIKI EWALUACJI PRZEPROWADZONEJ W DNIACH 18.02.2015 r. – 10.04.2015 r.

PRZEZ ZESPÓŁ WIZYTATORÓW MAZOWIECKIEGO KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE

Oceny jakie otrzymała placówka w zakresie spełniania poszczególnych wymagań na skali od A do E.

 POZIOM  „A” €“ OZNACZA BARDZO WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA WYMAGAŃ

POZIOM   „B”      OZNACZA WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA WYMAGAŃ

 •  Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający  rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki – POZIOM  „A”
 • Placówka zaspakaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki – POZIOM  „A”
 •  Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki – POZIOM   „B”
 •  Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych – POZIOM   „B”     

                  Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla Ośrodka Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP- Placówka wykazały,  że placówka prowadzi kursy i szkolenia, uwzględniające potrzeby środowiska nauczycielskiego. Klienci wysoko oceniają działalność placówki  i przydatność proponowanej oferty dla podnoszenia jakości pracy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Podejmuje nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi osób korzystających z jego oferty. Informacje pozyskiwane od klientów Ośrodka Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP- Placówka, są wykorzystywane do modyfikacji oferty, doskonalenia procesów edukacyjnych i podejmowania działań wynikających  z potrzeb nauczycieli. 

                Realizując  zadania stosuje się różne formy i metody pracy dostosowane do potrzeb osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki.

                 Różnorodność podejmowanych inicjatyw (konferencje, szkolenia, kursy) oraz ich realizacja sprzyjają poszerzaniu zainteresowań, zdobywaniu nowych umiejętności, kształtowaniu postawy uczenia się przez całe życie. Klienci korzystający ze szkoleń, kursów, konsultacji i innych form Ośrodka Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP- Placówka wyrazili przekonanie, że uzyskują wiedzę i umiejętności przydatne zawodowo  i adekwatne do potrzeb środowiska dydaktycznego. Obserwacja zajęć z klientami (nauczycielami) wskazuje, że osoby prowadzące odwoływały się do doświadczeń uczestników oraz stosowały metody aktywizujące, pomagające nauczycielom zdobyć nową wiedzę oraz nowoczesne umiejętności pedagogiczne niezbędne do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

                Placówka systematycznie pozyskuje informacje od swoich odbiorców na temat podejmowanych działań. Szkolenia i kursy organizowane przez Ośrodek Usług Pedagogicznych  i Socjalnych ZNP – Placówka cieszy się dużą popularnością i zaufaniem ze względu na, uzyskaną akredytację i wysoką jakość szkoleń. Uczestnicy wysoko oceniają przygotowanie merytoryczne wykładowców, dobór technik i materiałów szkoleniowych. Wykładowcy pełnią funkcję doradców  i proponują uczestnikom zakresy tematyczne szkoleń dopasowane tak, aby w największym stopniu rozwijać ich umiejętności i kompetencje.

                Ewaluacja wewnętrzna pokazuje, że jedno z najbardziej miarodajnych narzędzi do oceny szkoleń to wywiady z uczestnikami po ich zakończeniu. Wyniki badań wewnętrznych wskazują, że potrzeby uczestników w dużym stopniu zależą od regionalnego rynku pracy oraz struktury szkół  w województwie.

                Wzrasta zainteresowanie dłuższymi formami szkoleniowymi, które nadają kwalifikacje. W obliczu trudnej sytuacji na rynku pracy, nauczyciele chcą zdobywać dodatkowe kwalifikacje, które zwiększą ich możliwości zatrudnienia. Nauczyciele kształcący dzieci w wieku przedszkolnym  i wczesnoszkolnym chcieliby uczestniczyć w szkoleniach warsztatowych z zakresu metod i form pracy   z nimi. Oczekują też wsparcia szkoleniowego w zakresie pracy z dzieckiem sześcioletnim w szkole. Ewaluacja wewnętrzna pokazuje, że potrzebny jest wywiad dotyczący potrzeb szkoleniowych, oczekiwań i ewentualnych problemów placówki w planowaniu zakresu tematycznego szkolenia. Największym zainteresowaniem cieszą się szkolenia, konferencje i kursy, które przybliżają najnowsze zmiany w przepisach prawnych. Istnieje potrzeba głębszego zbadania potrzeb szkoleniowych przez osoby zarządzające szkołami.

                Dyrektorzy szkół oczekują wsparcia szkoleniowego w zakresie rozwiązywania konfliktów  w szkole oraz zjawiska mobbingu i dyskryminacji. Pozyskiwane informacje wpływają na poszerzanie grona wykładowców i trenerów placówki oraz współpracy z innymi podmiotami działającymi  w obszarze edukacji. Klienci placówki poinformowali, że mają możliwość wyrażania opinii o poziomie usług placówki. Nauczyciele przekazują sobie informacje na temat jakości i przydatności prowadzonych kursów uznając, że przekaz praktyczny jest najważniejszy.

                W roku szkolnym 2013/2014 zakończyła się realizacja projektu współfinansowanego z EFS,  w ramach Priorytetu III „Wysoka jakość systemu edukacji” pt. „Podwójne kwalifikacje nauczycieli szansą na udaną edukację dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”. Projekt realizowany był w partnerstwie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną ZNP. W ramach projektu wprowadzono nową specjalność studiów kształcącą jednocześnie w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Studia zostały wzbogacone o naukę języka obcego i blok z TIK. Były odpowiedzią na obniżenie obowiązku szkolnego. Wraz z Kampanią Przeciw homofobii rozpoczął się projekt „Równa szkoła”, który ma na celu pomóc szkołom i kadrze nauczycielskiej opracować skuteczne polityki przeciwdziałające przemocy motywowanej uprzedzeniami oraz efektywnie zrealizować konieczną  w świetle prawa edukację antydyskryminacyjną. Projekt jest nowatorski, ponieważ zakres działań jaki obejmuje angażuje całe środowisko szkolne, zawiera również moduł badawczy. Działania mogą być upowszechniane w innych szkołach. Patronat nad projektem objął Rzecznik Praw Obywatelskich.

                Uwzględniając potrzeby uczestników zostały zorganizowane kursy kwalifikacyjne z zakresu: terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów autystycznych, dla oświatowej kadry kierowniczej, oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki i  surdopedagogiki.

                Organ prowadzący ZNP jest współzałożycielem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, która stworzyła standard usługi szkoleniowej. Stał on się drogowskazem do wprowadzania zmian jakościowych i standaryzacji usług szkoleniowych.

                Na wyróżnienie zasługują szkolenia m.in. podstawy wiedzy teoretycznej na temat mutyzmu wybiórczego, opiniowanie i diagnozowanie uczniów przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne; bezpieczeństwo dzieci w okresie wypoczynku w czasie ferii i wakacji oraz podczas wycieczek szkolnych; z zakresu zajęć korekcyjnych, zajęć ruchowych dzieci w wieku przedszkolno-szkolnym, żywienie w placówkach oświatowych. Dla kadry zarządzającej w szkole i pracowników administracji odbyło się szkolenie wyjazdowe do Bukowiny Tatrzańskiej, gdzie zrealizowano temat szkoleniowy: „Inwentaryzacja w placówkach oświatowych” oraz kursy: • kurs podstawowy – Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy; • na kierowników w placówkach wypoczynku dzieci                     i młodzieży; • dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży; • kierowników wycieczek szkolnych; • języka portugalskiego – podstawy konwersacji oraz elementy historii, geografii i kultury Portugalii. We współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Sosnowcu, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach oraz Młodzieżowym Hufcem Pracy w Katowicach zorganizowano konferencję nt. „Czy nauczyciel na współczesnym rynku pracy jest jego kapitałem?”. Konferencja była odpowiedzią na zaistniały problem ponownego „odnalezienia” się nauczycieli na rynku pracy. Omawiany temat wzbudził duże zainteresowanie, gdyż tego typu tematyka w środowisku oświatowym nie była poruszana wcześniej na taką skalę. W ramach konferencji odbyły się wykłady specjalistów z zakresu doradztwa zawodowego i warsztaty prowadzone przez kompetentne osoby.

                Dyrektor placówki i nauczyciele/konsultanci podali, że informacje od klientów placówki są podstawą do tworzenia projektów edukacyjnych i pozyskiwania środków  na ich realizację. Informacje od klientów są szczególnie ważne w przypadku kursów kwalifikacyjnych. Główne działania realizowane w placówce wynikające z koncepcji pracy placówki, to: • planowanie i organizowanie różnorodnych form doskonalenia zawodowego dla oświatowej kadry kierowniczej i nauczycieli, a także pracowników administracji placówek oświatowych: – zaplanowanie szkoleń dla rad pedagogicznych – zdobycie nowych kwalifikacji na kursach kwalifikacyjnych – zorganizowanie konferencji dla kadry zarządzającej oświaty i nauczycieli, • promowanie publikacji dotyczących zagadnień oświatowych, • współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, przedszkolami i szkołami różnego typu.

                Działania placówki wynikające z jej koncepcji mają związek z potrzebami rozwojowymi odbiorców. Zaspokajają potrzeby rozwojowe nauczycieli, dają możliwość pogłębienia wiedzy dotychczas zdobytej lub zdobycie nowej. Nauczyciele wiedzą, że mogą liczyć na szybką i adekwatną reakcję placówki na ich nowe potrzeby. Atutem placówki jest jej bardzo dobre rozeznanie  w środowisku oświatowym i lokalnym, ciągły kontakt z nauczycielami pozwala placówce na dostosowanie oferty szkoleniowej do ich potrzeb, np. kurs poświęcony pracy z dziećmi autystycznymi.

Wszyscy klienci placówki biorący udział w ankiecie podali, że wiedzą z jakiego wsparcia/oferty placówki mogą korzystać a także, że wszyscy traktowani są tak samo. Podali również co ułatwia im, a co utrudnia korzystanie z oferty placówki

                Aby ułatwić klientom placówki korzystanie z jej oferty prowadzona jest   strona  internetowa, promująca  swoją działalność podczas lokalnych wydarzeń edukacyjnych, korespondencja  i komunikacja z klientami prowadzona jest także papierowo, telefonicznie, poprzez wewnątrzszkolne systemy doskonalenia nauczycieli oraz przedstawicieli ZNP w placówkach oświatowych.

                Udziela się rabatów mniejszym placówkom, łączy np. 2-3 placówki na 1 szkoleniu, organizuje krótsze formy szkoleniowe. Uczestnicy indywidualni mogą płacić w ratach np. za kursy kwalifikacyjne. Ponadto ceny szkoleń są niskie w porównaniu z innymi ośrodkami kształcenia. Placówka wypracowała wiele ciekawych udogodnień płacowych dla swoich klientów, np.: • w przypadku rad pedagogicznych ceny są zawsze negocjowane; • członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego otrzymują 10% zniżki na szkolenia otwarte; w przypadku zgłoszenia zbiorowego na szkolenie otwarte placówka otrzymuje 10% zniżki;

                Dyrektor i nauczyciele/konsultanci wskazali również, jakie placówka prowadziła działania antydyskryminacyjne. Filia w Sosnowcu  Ośrodka Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP – Placówka została wpisana do rejestrów instytucji szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy. Taki wpis umożliwia osobie bezrobotnej np. nauczycielowi ubieganie się o dotację na zwrot kosztów za szkolenie. Ponadto ośrodek  dostosowuje czas i miejsce szkoleń do potrzeb osób wychowujących dzieci lub opiekującymi się innymi osobami, poprzez organizowanie szkoleń w godzinach popołudniowych, w weekendy.

                Ośrodek  prowadzi systematyczną ewaluację wewnętrzną swojej działalności. Ewaluacja wewnętrzna obejmuje: • ocenę wszystkich form (szkoleń, kursów kwalifikacyjnych, konferencji) przez jej uczestników. Do tego celu wykorzystywane są arkusze ewaluacyjne. Oprócz pytań zamkniętych zawierają też pytania otwarte i przewidują dodatkowe uwagi uczestników; • Wywiady po szkoleniu (z dyrektorami szkół lub innymi osobami odpowiedzialnymi za doskonalenie zawodowe nauczycieli  w placówce tj. psychologami, pedagogami szkolnymi); • Obserwacje szkoleń; • Rozmowy z uczestnikami; • Konsultacje z wykładowcami; • Procedurę składania i zatwierdzania sprawozdań organowi prowadzącemu; • Ciągłe poszerzanie, aktualizacja i zmiana oferty kształcenia; • Tworzenie oferty dostosowanej do lokalnych potrzeb odbiorców; • Ewaluacja wewnętrzna kursów kwalifikacyjnych, której wyniki są każdorazowo zamieszczane w sprawozdaniu do Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

                 Ewaluacja kursów kwalifikacyjnych składa się z 2 części.

• Po zakończeniu modułów – ewaluacja formatywna (cząstkowa) wybranych zajęć. Na bieżąco dostarcza informacji na temat oczekiwań uczestników, w tym jakości i przydatności materiałów szkoleniowych; • Po zakończeniu kursu – ewaluacja konkluzywna (końcowa) określa stopień osiągnięcia zamierzonych celów  i jakości kursów.

                 Uczestnicy wysoko oceniają przygotowanie merytoryczne wykładowców, dobór technik  i materiałów szkoleniowych. Wykładowcy reagują na potrzeby uczestników podczas szkoleń w zakresie przekazywanych treści oraz pełnią funkcję doradców i proponują uczestnikom zakresy tematyczne mające na celu rozwijanie  w największym stopniu ich umiejętności i kompetencje. Ewaluacja pokazuje, że jedno z najbardziej miarodajnych narzędzi do oceny szkoleń to wywiady z uczestnikami po ich zakończeniu.

                Dyrektor i nauczyciele/konsultanci podali, że działania, które realizowane były przez placówkę podlegały ich monitorowaniu. Monitoring dotyczył w szczególności: realizowanej oferty szkoleniowej, form szkoleń, w tym zgodności z polityką oświatową państwa, jakości opracowywanych materiałów dydaktycznych, sposobów popularyzacji działań ośrodka i komunikowania się  z odbiorcami oraz zawartości merytorycznej wydawanych publikacji, działalności poszczególnych filii. Sformułowane, w wyniku monitorowania, wnioski pozwalają na stwierdzenie, że oferta ośrodka jest odpowiednia do potrzeb klientów, prowadzone zajęcia są wysoko oceniane przez odbiorców. Proponowana oferta zapewnia realizację kierunków polityki oświatowej państwa. Określone zostały potrzeby placówki dotyczące organizacji pracy, sposobów popularyzacji usług świadczonych, reagowania placówki na zapotrzebowanie klientów na określone formy. Na bieżąco dokonuje się analizy zainteresowania szkół poszczególnymi szkoleniami, kursami. Monitoring dotyczy też kursów kwalifikacyjnych tj. zgodności z harmonogramem i tematami zajęć w odniesieniu do planu   i programu kursu  i praktyk odbywanych przez słuchaczy. Dotyczy on również egzaminów i prac końcowych.

Na podstawie wniosków z monitorowania wprowadzono modyfikacje w zakresie:

• organizacji pracy: elastyczne godziny szkoleń i kursów, możliwość e-mailowej rejestracji uczestników, przepływ informacji w formie elektronicznej.

                Gromadzone informacje o pracy placówki, rozwoju odbiorców jej usług, wykorzystywane są do tworzenia coraz lepszej oferty placówki.

                Ośrodek zbiera informacje o rozwoju (osobistym, zawodowym) osób i rozwoju instytucji korzystających z usług placówki.

                 Informacje o rozwoju nauczycieli pozyskiwane są poprzez bezpośrednie rozmowy, ewaluację szkoleń              i kursów, ankiety. Najwięcej informacji uzyskiwanych jest podczas dłuższych form takich jak kursy kwalifikacyjne.

                Wykładowcy oraz pracownicy placówek mają bieżący kontakt z ich uczestnikami. Pracownicy merytoryczni dbają o dobre relacje z uczestnikami i dzięki tym relacjom wiedzą np. dlaczego dana osoba rozpoczęła kurs, czy dzięki niemu zdobędzie, np. nową pracę lub dodatkowe kwalifikacje, czy poszerzy zakres swojej pracy.

                W przypadku szkoleń wykładowcy na koniec szkolenia sami proponują inne tematy lub formy aby sprostać potrzebom uczestników. Rozmawiają i doradzają po każdym szkoleniu. Zawsze kiedy jest to możliwe rozmawiają z dyrekcją placówki aby przekazać najważniejsze wnioski i obserwacje. Zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami uczestników tworzone są kolejne publikacje do biblioteczki nauczyciela.. Wszyscy pracownicy merytoryczni badają skuteczność swojej pracy  z klientami i/lub instytucjami edukacyjnymi Najczęściej informacje te wykorzystują do aktualizowania i modyfikowania programów szkoleń, organizowania szkoleń  i warsztatów w czasie nie kolidującym  z pracą w szkole, np. w czasie weekendu, z dostosowaniem się do indywidualnych zgłoszeń. Skuteczność swojej pracy z klientami badają poprzez analizę podziękowań od partnerów zewnętrznych, analizę  informacji uzyskanych od partnerów o współpracy w zakresie realizacji szkoleń, których oferta wychodzi na przeciw oczekiwaniom i potrzebom placówek oświatowych, analizę zakresu szkoleń.

 

4 557 Replies to “O nas”


  Fatal error: Allowed memory size of 52428800 bytes exhausted (tried to allocate 5243715 bytes) in /usr/home/sosnowiecoupis/public_html/wp-includes/class-walker-comment.php on line 186