O nas

Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych

Związku Nauczycielstwa Polskiego

OUPiS Filia Sosnowiec  rozpoczęła swoją działalność  od 1 września 2011 r.


Do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty zostaliśmy wpisani 21 marca 2002 roku pod numerem 58A/NPDN/2004.

AKADEMIA  ROZWOJU OSOBISTEGO  i  ZAWODOWEGO


Celem naszej działalności  jest podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez:

 • organizowanie i prowadzenie – stosownie do potrzeb, różnych typów szkoleń (kursy doskonalące, warsztaty, konferencje, webinaria itp.)
 • realizację ogólnokrajowych programów doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • organizowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli,
 • współpracę w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli z innymi podmiotami (uczelniami, instytucjami, itp.) w szczególności o zasięgu międzywojewódzkim lub międzynarodowym,
 • współpracę w zakresie doskonalenia zawodowego z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny,
 • tworzenie i rozwijanie systemu informacji w zakresie pedagogiki, psychologii oraz upowszechniania wiedzy metodycznej,
 • organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń, w tym warsztatów, konferencji i seminariów nauczycieli poszczególnych specjalności,
 • organizowanie, prowadzenie i koordynowanie sieci współpracy nauczycieli,
 • opracowywanie i publikacja materiałów informacyjnych oraz promowanie działalności innowacyjnej w zakresie doskonalenia nauczycieli w tym prowadzenie działalności wydawniczej,

Dlaczego warto się u nas szkolić?

 • Jesteśmy wpisani do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli województwa mazowieckiego.
 • Jesteśmy wpisani  przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
 • Otrzymaliśmy akredytację jako placówka doskonalenia nauczycieli.
 • Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych edukatorów z wieloletnią praktyką oświatową i doświadczeniem pedagogicznym.
 • Jesteśmy członkami założycielami Polskiej Izby Firm Szkoleniowych